Funderingsonderzoek (F3O Richtlijn)

Voor fundering, vloeren en kruipruimtes gelden allerlei normen, voorschriften en eisen. In een aantal gevallen (ook bij houten vloeren) is een funderingsonderzoek noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer het grondwaterpeil is gedaald of gestegen; wanneer er zichtbare scheurvormingen voordoen in fundering; muren of ander metselwerk of bij bijzondere belastingen in het heden of verleden; bij scheefstand groter dan 2%, bij vervormingen etc. etc.Fig.1: Voorbeeld beeldmateriaal nummering funderingsonderdelen

Door het graven van een inspectieput kan de fundering visueel worden geïnspecteerd. Gelet wordt op eventuele breuk of vervorming van de funderings-onderdelen. De fundering wordt ingemeten en gefotografeerd. Indien van toepassing vindt er mechanisch houtonderzoek plaats en worden er houtmonsters afgenomen ten behoeve van laboratoriumonderzoek.

 

Fig.2: Voorbeeld schematische overzicht mechanisch houtonderzoek

In veel gevallen volstaat een visueel onderzoek en kunnen onze experts al aan enkele bovengrondse en omgevingsindicatoren opmerken of reeds aanwezige scheurvormingen, zettingen en verzakkingen wel of niet actief zijn.


Om te waarborgen dat dit onderzoek uniform en objectief wordt uitgevoerd wordt de F3O- richtlijn 'Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen" nauwgezet gehanteerd.

Meer informatie? Kijkt u ook eens op http://www.f3o.nl/

Om nauwgezet op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen aangaande funderingsproblematiek staat Prosperus Expertise in verbinding met het KCAF. Het KCAF wil verbindingen leggen waar deze nog niet bestaan en zorgen voor het bijeenbrengen en het centraal en toegankelijk ontsluiten van de kennis.

Meer informatie?  Kijkt u ook eens op http://www.kcaf.nl of fund_onderz_bedrijf.pdf

Afb: Funderingsonderzoek monumentale kademuur (© Prosperus Expertise)
 

Het rapport

In het funderingsrapport worden de afzonderlijke onderzoeksresultaten op een overzichtelijke en gestructureerde wijze gepresenteerd. Dit rapport bestaat uit duidelijke overzichten, professionele detailleringen en heldere dwarsdoorsnedes. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de fundering beoordeeld en wordt advies gegeven hoe te handelen in de toekomst.

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers