Fijnstofmeting

Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan in de praktijk schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De EU heeft in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Het is hoofdzakelijk fijnstof (PM10, PM2,5) en stikstofdioxide NO2 die in Nederland zorgen voor overschrijdingen van de grenswaarden. Uit epidemiologische studies blijkt dat het wonen nabij (snel)wegen nadelig is voor de gezondheid . Er bestaat een direct gezondheidseffect aan de longen als gevolg van blootstelling aan te hoge concentraties PM10 en NO2. In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

De grenswaarde per 1 januari 2010 voor de jaargemiddelde NO2 concentratie bedraagt 40 µg/m3. De plandrempel voor de jaargemiddelde NO2 concentratie bedraagt 46 µg/m3 in 2007 en loopt lineair af tot 42 µg/m3 in 2009. De grenswaarde bij drukke (snel)wegen als uurgemiddelde die 18 keer per jaar mag worden overschreden in 2010 bedraagt 200 µg/m3. [Staatsblad 414, artikel 5.16a, voorschrift 4.1].
De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie bedraagt 40 µg/m3. De grenswaarde als 24-uursgemiddelde die 35 keer per jaar mag worden overschreden bedraagt 50 µg/m3. [Staatsblad 414, artikel 5.16a, voorschrift 2.1 en 2.2]. Vanaf 1 januari 2015 dient tevens te worden getoetst aan de grenswaarde voor PM2,5. De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM 2,5 concentratie bedraagt 25 µg/m3.
Afb. 1: On demand real time fijnstof- en gasmeter op locatie

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.

Prosperus Expertise adviseert u bij de interpretatie, beoordeling en toetsing van de luchtkwaliteitregels en de vertaling naar een praktische fijnstofmeting. Onze fijnstofmetingen worden dagelijks uitgevoerd met geavanceerde fijnstof- gasmeters die op locatie realtime 20 verschillende gassen, deeltjes en omgevingsparameters tegelijk meten. Uitgangspunt hierbij  is dat uw omgeving niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Als er wel een overschrijding is dan kan op deze wijze voortijdig inzichtelijk worden gemaakt of de vernieuwde regeling ‘Projectsaldering luchtkwaliteit 2007′ uitkomst kan bieden en/of aanvullende maatregelen noodzakelijk worden geacht.

Meer informatie? Zie onderstaande link:
- Dossier "Fijnstof"

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers