Hoogtemeting (nauwkeurigheidswaterpassing)

Een hoogtemeting kan worden ingezet wanneer bij ingrijpende werkzaamheden een zakkingsrisico kan ontstaan voor de omliggende bebouwing

Door voorafgaande de werkzaamheden hoogtemerken (messing hoogtebouten) aan te brengen in objecten/gebouwen en deze nauwkeurig ten opzichte van elkaar en een Rijksmerk (NAP) in te meten wordt de positie/ stand van de betreffende objecten/ gebouwen vastgelegd en kunnen in de toekomst eventuele verticale bewegingen worden vastgesteld. 

Afb.1: Uitvoering N.A.P. hoogtemeting door landmeetkundig medewerker Prosperus Expertise


De metingen worden door Prosperus Expertise vanuit NAP (Normaal Amsterdams Peil) vastgelegd. De metingen worden uitgevoerd met een gecertificeerd precisie waterpasinstrument. Tijdens de meting worden meerdere controles uitgevoerd ten opzichte van het NAP. Dit betekent dat een doorgaande waterpassing wordt toegepast waardoor de sluitmeting wordt vastgelegd.

Prosperus verzorgt hiernaast:


Vloerwaterpassing
Bij een vloerwaterpassing wordt de bovenzijde van een afgewerkte vloer op meerdere plaatsen op hoogte ingemeten. Het doel van deze meting is om de scheefstand van een vloer te inventariseren. De mate van verzakking in een vloer kan worden gerelateerd aan de kwaliteit van de fundering van het gebouw. Op basis van deze resultaten kan de locatie van een eventueel uit te voeren funderingsonderzoek worden vastgesteld. 

Lintvoegwaterpassing

Bij een lintvoegwaterpassing wordt een voeglijn van een gebouw ten opzichte van N.A.P. ingemeten met als doel het bepalen van het zettingsverleden van een gevel van een gebouw. Door deze meetresultaten te vertalen naar een dwarsprofiel kan inzichtelijk worden gemaakt waar de grootste verzakkingen in een lintvoeg zijn opgetreden. Hierdoor kan een nauwkeurig beeld worden verkregen van de funderingskwaliteit van de (voor)gevel.  

Deformatiemetingen

Naast zakking in hoogte op kan er er ook sprake zijn van overhellend muurvlakken. Door meetstickers of prisma’s op de te meten objecten aan te brengen en deze in te meten met een (robotic) total- station en een digitaal waterpasinstrument is het mogelijk om een volledige deformatiemeting uit te voeren. Deze gegevens verwerken wij tot heldere en duidelijke afwijkingenrapportages.

Met de onze geavanceerde meetsytemen is het ook mogelijk een standaard opstelling te creëren voor langdurige metingen. 

Offerte aanvragen

Vraag online een offerte aan door de onderstaande velden in te vullen.

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers