Schade bij buren door verbouwing

15-03-2007

De Heemsteedse Courant publiceerde woensdag 7 maart jl. op de voorpagina het artikel “Bouwbeleid beschermt ons niet". Dit artikel ging over schade die bewoners in de Herfstlaan ondervinden door bouwwerkzaamheden bij de buren. De gemeente bestrijdt de door bewoners gewekte suggestie dat zij zich als toezichthoudende organisatie aan haar verantwoordelijkheid onttrekt. Ook betreurt de gemeente de passage uit het artikel waarin gesproken wordt over “achterkamertjespolitiek”. Hierdoor lijkt het alsof de gemeente zich niet houdt aan de Woningwet en naar eigen inzicht bouwwerkzaamheden toestaat.

Het blijkt dat veel inwoners van Heemstede te hoog gespannen verwachtingen hebben van wat de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente bij bouwschade voor hen kan betekenen.

Bevoegdheden gemeente
Bij schade die ontstaat door verbouwingen bij de buren is de veroorzaker van de schade aansprakelijk en moet de schade vergoeden. Bouw- en woningtoezicht heeft o.a. in het kader van de Woningwet de taak toezicht uit te oefenen op de uitvoering van verleende bouwvergunningen. Deze controle vindt steekproefsgewijs plaats. Bij constatering dat afgeweken wordt van de verleende vergunning heeft de gemeente de mogelijkheid de bouwwerkzaamheden stil te leggen. Bij het ontstaan van schades bij buren door verbouwingswerkzaamheden zijn de mogelijkheden van Bouw- en woningtoezicht echter beperkt. De gemeente kan hooguit een bemiddelende rol spelen tussen betrokken partijen. 
Het hebben van een rechtsbijstandverzekering of het lidmaatschap van de Vereniging Eigen Huis bevelen wij daarom van harte aan.

Controle bouwconstructie
Bouw- en woningtoezicht heeft de taak te controleren of de bouwconstructie voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Deze controle bestaat uit het controleren van de ingediende berekeningen en tekeningen en het controleren van de bouwconstructie tijdens de bouwfase. Het controleren van de bouwconstructies tijdens de bouw gebeurt steekproefsgewijs, waarbij vooral wordt gekeken of de constructie in overeenstemming met de goedgekeurde tekeningen en berekeningen wordt aangebracht. De gemeente voert echter geen dagelijkse controle uit op de werkzaamheden. Als er tijdens het bouwproces schade ontstaat aan de naastgelegen panden, is dit een zaak tussen de bouwer en degene die schade heeft geleden. Ook de Vereniging Eigen Huis onderschrijft dit standpunt. In het Eigen Huis magazine van maart 2007 wordt uitgebreid ingegaan op het onderwerp hoe te handelen als er schade aan de woning ontstaat door bouwwerkzaamheden bij de buren. In dit geval scheuren in de muren van de woning door werkzaamheden bij de buren.

De letterlijke tekst uit het magazine van de Vereniging Eigen Huis luidt als volgt:

Ons advies:
Als er gebouwd wordt in uw omgeving, kan er schade aan uw woning ontstaan. meestal wordt dit veroorzaakt door hei- of sloopwerkzaamheden. uitgangspunt is dat de veroorzaker van de schade (de aannemer) aansprakelijk is voor zulke schade. Constateert u in zo'n geval schade aan uw woning, meldt dit dan zo spoedig mogelijk aan de veroorzaker via een aangetekende brief met handtekening retour. Soms is het niet altijd even duidelijk wie verantwoordelijk was voor de schade, bijvoorbeeld als verschillende aannemers met de werkzaamheden zijn bezig geweest. stel in zo'n geval alle mogelijke veroorzakers aansprakelijk.

Voorkomen:
Vaak ontstaat er na de aansprakelijkheidsstelling discussie of bijvoorbeeld de scheurvorming er niet al was voordat de werkzaamheden uitgevoerd werden. U kunt dit voorkomen door voor het starten van de werkzaamheden in uw omgeving een zogenaamd bouwexploit aan de aannemer te sturen (verkrijgbaar bij Bouw- en woningtoezicht). Daarin stelt u de aannemer bij voorbaat aansprakelijk en vraagt u hem een bouwkundig rapport op te laten maken van uw woning. De aannemer is echter niet verplicht dit te doen. Weigert hij, dan kunt u zelf een rapport op laten stellen en foto's en video-opnamen maken.

De wet:
De wet geeft aan dat de veroorzaker van de schade aansprakelijk is en de schade moet vergoeden. Voordat sprake is van aansprakelijkheid moet wel voldaan zijn aan een aantal punten. Een belangrijke vereiste om bijvoorbeeld een aannemer aansprakelijk te kunnen stellen, is dat er een causaal verband moet bestaan tussen de daad en de schade. dat wil zeggen dat de geconstateerde schade wel in verband moet kunnen worden gebracht met de bouwwerkzaamheden van de aannemer.

Bron: http://www.heemstede.nl/Smartsite.shtml?id=202925

« Naar overzicht

Geïnteresseerd? Afspraak?

Laat u terugbellen door een van onze medewerkers
11 09 2019

Bezwaarmakers vangen bot met klachten...

RUCPHEN- Trillingen de oorzaak van scheuren in een woning aan de Verlengde Vosdonkseweg? Het Rucphense college acht het onwaarschijnlijk.

Lees verder
12 04 2018

Grondig onderzoek naar trillingen...

OISTERWIJK - Er komt nog dit jaar een breed onderzoek naar de trillingen van het spoor tussen Oisterwijk en Oosterhout. Dat is de uitkomst van een overleg van de betrokken gemeentes met de directie van Pro Rail.

Lees verder
05 02 2018

Omwonenden niet blij met nieuw spoor...

ROSMALEN - Al jaren liggen de bewoners van de Weidestraat in Rosmalen in de clinch met het ministerie, ProRail en Rijkswaterstaat. Reden is het nieuwe verhoogde treinspoor op luttele meters van de huizen. Volgens de bewoners zijn de trillingen flink toegenomen. Vanavond gaan ze inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch.

Lees verder